• image

  GEMCAT

  Proxecto de Xeración de Emprego de Calidade Transfronteirizo

  Máis información

 • image

  XERACIÓN RESPONSABLE

  Achegamos a RSE ás persoas mozas de Galicia

  Consultar

 • image

  XUNTA PRO RSE

  Descarga a última versión deste software gratuíto

  Descargar

 • image

  BANCO DE IDEAS

  Que fas para ser máis responsable?

  Cubre o formulario

Cal é o nivel de benestar e saúde na túa empresa?

Prevención laboral


Pautas para garantir a saúde laboral das persoas traballadoras de Galicia ante o COVID-19

ver máis

Liña Empresas


Resolución de consultas ante o COVID-19. Horario de antención de luns a venres de 08:00 a 18:00h.

ver máis

Medidas económicas


Plataforma con medidas e liñas de axuda en materia de emprego e seguridade e saúde laboral

ver máis

Información COVID-19


Na web coronavirus.sergas.gal atoparás información de interese para cidadáns e empresas

ver máis

Noticias destacadas

Máis novas

Publicacións RSE

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, elabora diferentes publicacións ao redor da responsabilidade social empresarial.

Apostamos por un tecido empresarial competitivo que tamén medre en valores, e o faga en todos os eidos da responsabilidade social. Por iso apoiamos as empresas, sobre todo pemes, dos sectores produtivos estratéxicos da nosa comunidade coa elaboración de guías que lles sirvan de axuda para aplicar a RSE no seu modelo de negocio.

Ver todas as publicacións

Uncategorised

Información básica sobre protección de datos persoais

imprimirCorreo electrónico

 • Responsable do tratamento Xunta de Galicia - Consellería de Economía, Emprego e Industria.
 • Finalidades do tratamento Xestionar as inscricións e controlar a asistencia ao evento para a entrega de agalrdóns dos Premios RSE Galicia 2019.
 • Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha misión en interese público ou no exercicio de poderes públicos (Lei 13/2011, do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia; Decreto 135/2018, do 4 de outubro, polo que se regulan os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia - Premios RSE Galicia). Consentimento da persoa interesada.
 • Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros. 
 • Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
 • Información adicional  https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Edición 2019

imprimirCorreo electrónico

 

Fallo do xurado Premios RSE Galicia

Os premios RSE Galicia pretenden ser unha maneira de poñer en valor e recoñecer publicamente o labor daquelas empresas que adoptan principios e prácticas de responsabilidade social na súa xestión.

O xurado dos premios RSE Galicia 2019 acordou conceder ós seguintes recoñecementos:

1. Premio á Responsabilidade Social Empresarial nas seguintes categorías:

Pequena empresa

 • TECALIS INNOVACIÓN, SLU

Mediana empresa

 • EMPRESA MONFORTE, SAU

Gran empresa

 • ALTIA CONSULTORES, SA

2. Premio Mención á Conciliación:

Pequena empresa

 • CONGALSA, SL

Ligazóns de interese

Estratexia Galega de RSE 2019-2021

imprimirCorreo electrónico

Desde a Xunta de Galicia quérese avanzar cara unha Galicia igualitaria, responsable e competitiva, na que empresas e administración traballen cara a unha sociedade responsable e un desenvolvemento sustentable, no contexto dos retos globais; unha Galicia como espazo de oportunidades para un desenvolvemento social, ambiental e económico responsable, baseado na colaboración dos axentes públicos e privados e dos grupos de interese.

No marco do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 desenvólvese a Estratexia Galega de RSE 2019-2021, a través da cal se busca promover que as empresas galegas se desenvolvan atendendo de forma equilibrada ás variables económicas, ambientais, sociais e de bo goberno, así como ás demandas dos seus grupos de interese para construír unha Galicia de futuro.

Por que se desenvolve esta estratexia?

Nun contexto global no que xurdiron diversas iniciativas para impulsar o traballo das empresas en busca de solucións para unha sociedade mellor, resulta imprescindible adaptarse ás novas necesidades empresariais e sociais, para garantir un desenvolvemento sustentable, impulsar a competitividade das empresas, aliñar as organizacións cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable e a Axenda 2030 e, en definitiva, favorecer unha sociedade máis igualitaria e integradora, que consiga reducir as desigualdades e mellorar a calidade de vida e a conservación da contorna.

En Galicia, as empresas máis innovadoras, líderes nos seus mercados e comprometidas co planeta e a sociedade, están a desenvolver políticas e estratexias responsables. Podemos destacar as compañías do Grupo de Representación Empresarial Galego en materia de RSE, que consideran a responsabilidade social empresarial como clave na súa estratexia.

Por iso, as proridades desta estratexia inclúen a promoción de comportamentos responsables voluntarios, que vaian máis alá da lexislación vixente, e o impulso do compromiso nos ámbitos económico, ambiental, social e de bo goberno entre as empresas, a administración e os grupos de interese. A través dela integraranse condutas responsables nas estratexias e políticas da administración autonómica e favorecerase un diálogo aberto e transparente.

En resumo, será o elemento clave para impulsar a creación de valor compartido na comunidade.

Obxectivos
 • Mellorar a competitividade de pemes e grandes empresas a través da responsabilidade social empresarial.
 • Facilitar a xestión da RSE nas empresas.
 • Impulsar un emprego de calidade, atendendo á diversidade e á igualdade
 • Mellorar a formación e coñecemento da RSE no tecido empresarial.
 • Recoñecer aquelas iniciativas empresariais referentes no eido da responsabilidade social empresarial.
 • Divulgar o contexto global da sustentabilidade.
 • Impulsar unha Galicia máis sustentable de futuro coa responsabilidade social empresarial como elemento diferencial.

Retos estratéxicos

Empresas con valores

Modelos de xestión responsable

Impulsar a inclusión de criterios RSE na estratexia das organizacións, e favorecer modelos de goberno éticos garantes da sustentabilidade a longo prazo e da confianza dos grupos de interese:

 • Apoio a empresas, autónomos, cooperativas e outras entidades de economía social para a elaboración de plans de RSE
 • Inclusión de criterios nas convocatorias de axudas para a valoración positiva das empresas solicitantes
 • Fomento de proxectos relacionados coa RSE nas empresas comerciais
 • Programa de acompañamento das grandes empresas do Grupo Galego de Representación Empresarial en RSE (GREG_RSE) para impulsar a RSE en pemes
 • Desenvolvemento de actividades que promovan as iniciativas de colaboración entre entidades de economía social e empresas en materia de RSE

Bo goberno e transparencia

Impulsar a transparencia nas empresas como sinal de identidade das organizacións responsables, e como instrumento para obter unha maior confianza da empresa nos seus grupos de interese:

 • Transparencia mediante o reporte de información non financeira, mediante o impulso ás empresas galegas para que publiquen informes de sustentabilidade, proporcionándolles ferramentas tales como XUNTA PRO-RSE
 • Fomento de boas prácticas no eido da sustentabilidade nos niveis directivos das empresas galegas, e da elaboración e implantación de códigos éticos e de conducta

Formación e sensibilización na empresa

Fomentar a formación e sensibilización en materia de RSE como piar fundamental para cambiar a forma de actuar de maneira responsable e sustentable.

 • Formación en RSE dirixida a persoas traballadores das empresas galegas en xeral así como a sectores específicos, estratéxicos, e emerxentes da economía galega, con uso das TICs

Innovación, dixitalización, novas ferramentas e investimento sustentable

Impulsar a RSE no sector TIC e nas empresas da economía dixital, favorecer a inversión sustentable e unha transformación responsable das empresas envoltas en procesos de dixitalización

 • Transformación Dixital Sustentable das empresas
 • Promoción da creación de focos de emprendemento con visión responsable (Rede de aceleradoras) coma un espazo de concentración da actividade innovadora dos sectores estratéxicos e desenvolvemento da innovación focalizada na industria. Así como a Promoción do investimento socialmente responsable (ISR), especialmente nas relacións entre emprendedores e investidores

Boas prácticas laboral, igualdade e diversidade

Favorecer un emprego de calidade, que contribúa a unhas mellores condicións laborais, a una maior capacitación e a xeración dun entorno que fomente a xeración de oportunidades de inserción e a igualdade neste ámbito

 • Acadar unhas relacións laborais modernizadas baseadas na RSE e inclusión da RSE na negociación colectiva
 • Certificacións de Plans de Igualdade e outras medidas de igualdade nas empresas galegas. Emprego en igualdade
 • Impulso da diversidade e a non discriminación co obxectivo de acadar a inclusión das persoas con discapacidade, e outros colectivos en risco de exclusión social, LGTBI. Emprego inclusivo
 • Apoio a empresas para adopción de boas prácticas na conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Emprego conciliador
 • Promoción da saúde, da seguridade e do benestar no traballo mediante a acreditación das empresas como empresa segura, saudable e sustentable, promovendo programas de actividade física nas empresas galegas (Programa Emprega Saudable)

Boas prácticas ambientais

Impulsar a compatibilidade entre a actividade e desenvolvemento económico e o respecto polo medio ambiente, promovendo boas prácticas ambientais entre as organizacións e favorecendo un uso responsable dos recursos naturais

 • Apoio a empresas que adquiran melloras tecnolóxicas para o aforro, depuración e uso eficiente da auga, e a diminución do consumo enerxético
 • Asesoramento técnico para que as empresas melloren a súa xestión das emisións contaminantes
 • Promoción da economía circular entre as empresas galegas como alternativa para un modelo de produción responsable
Sociedade con valores

Crecemento económico sustentable en base á capacidade da sociedade

Favorecer o desenvolvemento dun crecemento económico sustentable mediante o fomento do emprendemento socialmente responsable e a capacitación de novos profesionais.

 • Desenvolvemento de programas destinados á posta en contacto estudantes coa RSE, facilitando prácticas en empresas así como apoio á mocidade no desenvolvemento de proxectos emprendemento innovadores (Xeración Responsable)
 • Incorporación de contidos vinculados á RSE nos programas de formación e capacitación profesional destinados a persoas que estean desempregadas

Consumo sustentable na sociedade

Sensibilizar, concienciar, facilitar e facer partícipe á sociedade da relevancia do desenvolvemento de boas de consumo

 • Impulso do consumo de produtos responsables, mediante iniciativas como o desenvolvemento de campañas sobre a importancia de adquirir hábitos de consumo axeitados e produtos con menores impactos sobre a contorna. Presenza en feiras alimentarias nas que se promova o consumo responsable

Alianzas entre empresas e a sociedade para un desenvolvemento sustentable

Impulsar a colaboración entre axentes para favorecer a creación de valor compartido e difundir na sociedade os principios e valores da RSE

 • Rede de empresas galegas RSE (Grupo de Representación Empresarial en RSE (GREG_RSE) (Programa Responsabilízate, Proxecto GEMCAT)

Difusión da RSE

Difundir na comunidade os principios e valores da RSE e poñer en valor as iniciativas desenvolvidas dentro do noso tecido económico.

 • Convocatoria premios RSE Galicia
 • Elaboración e difusión de materiais e ferramentas (guías metodolóxicas, estudos, informes, etc.) que permitan incrementar o coñecemento xeral sobre a RSE. Dinamización da web rse.xunta.gal e as redes sociais. Banco de ideas RSE
 • Dinamización do Observatorio Galego da RSE
 • Networking RSE
 • Creación da Marca Galega de RSE
Administración con valores

Integración dos Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS), e da Axenda 2030, como elemento marco nas políticas, plans e programas da Xunta de Galicia

Fomento da contratación e compra pública responsable

Actuacións en materia de Contratación Pública Innovadora (CPI) con criterios sustentables, potenciando mercados a través de incorporación de bens ou servizos innovadores

Boletín oficial da Xunta de Galicia en materia de RSE

imprimirCorreo electrónico

Ano 2020

Boletín Nº 48. Abril 2020

Boletín Nº 47. Febreiro 2020

Ano 2019

Boletín Nº 46. Decembro 2019

Boletín Nº 45. Novembro 2019

Boletín Nº 44. Outubro 2019

Boletín Nº 43. Agosto 2019

Boletín Nº 42. Xullo 2019

Boletín Nº 41. Xuño 2019

Boletín Nº 40. Maio 2019

Boletín Nº 39. Abril 2019

Boletín Nº 38. Marzo 2019

Boletín Nº 37. Febreiro 2019

Ano 2018

Boletín Nº 36. Decembro 2018

Boletín Nº 35. Novembro 2018

Boletín Nº 34. Outubro 2018

Boletín Nº 33. Setembro 2018

Boletín Nº 32. Agosto 2018

Boletín Nº 31. Xullo 2018

Boletín Nº 30. Xuño 2018

Boletín Nº 29. Marzo 2018

Boletín Nº 28. Febreiro 2018

 

Ano 2017

Boletín Nº 27. Decembro 2017

Boletín Nº 26. Novembro 2017

Boletín Nº 25. Outubro 2017

Boletín Nº 24. Agosto 2017

Boletín Nº 23. Xullo 2017

Boletín Nº 22. Xuño 2017

 

Boletín Nº 21. Maio 2017

Boletín Nº 20. Abril 2017

Boletín Nº 19. Marzo 2017

Boletín Nº 18. Febreiro 2017

Boletín Nº 17. Xaneiro 2017

 

Ano 2016

Boletín Nº 16. Decembro 2016

Boletín Nº 15. Novembro 2016

Boletín Nº 14. Outubro 2016

Boletín Nº 13. Xullo 2016

Boletín Nº 12. Xuño 2016

Boletín Nº 11. Maio 2016

Boletín Nº 10. Abril 2016

Boletín Nº 9. Marzo 2016

Boletín Nº 8. Febreiro 2016

Boletín Nº 7. Xaneiro 2016

Ano 2015

Boletín Nº 6. Decembro 2015

Boletín Nº 5. Novembro 2015

Boletín Nº 4. Outubro 2015

Boletín Nº 3. Setembro 2015

Boletín Nº 2. Agosto 2015

Boletín Nº 1. Xullo 2015

 

Información básica sobre protección de datos persoais (XuntaPro)

imprimirCorreo electrónico

Información básica sobre protección de datos persoais

 • Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria.
 • Finalidades do tratamento Tramitar a súa solicitude para a descarga do software gratuíto Xunta ProRSE.
 • Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
 • Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
 • Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
 • Información adicional  https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Información básica sobre protección de datos persoais (Boletin)

imprimirCorreo electrónico

Información básica sobre protección de datos persoais

 • Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria.
 • Finalidades do tratamento Dar de alta á persoa interesada como subscritor do boletín da Xunta de Galicia en materia de responsabilidade social empresarial e manter a relación coa mesma a través do envío de comunicacións periódicas.
 • Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
 • Destinatarios dos datos Empregamos a ferramenta Mailchimp para o envío deste boletín. 
 • Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
 • Información adicional  https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Xeración Responsable

imprimirCorreo electrónico

Qué é Xeración Responsable?

Xeración Responsable é unha iniciativa impulsada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para promover a responsabilidade social nas persoas mozas.

Desde 2017, Xeración Responsable, coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, imparte en centros educativos sesións de formación para explicar ás novas xeracións que é e que significa ser responsable.

Todo isto aproveitando o potencial das novas tecnoloxías e as redes sociais, para crear comunidade, para axudarlles a entender como ser cidadáns responables lles pode axudar a construír unha comunidade máis sustentable.

Como se desenvolve o proxecto?

A través de talleres prácticos, de aproximadamente 50 minutos de duración, os mozos e mozas reflexionan sobre estes temas mediante preguntas, exemplos ou xogos de situación. O contido sobre o que se traballa baséase nos 17 ODS, de maneira que se traballa sobre unha ampla diversidade de temas. A partir de noticias e contidos reais, o alumnado elixe e responde a cuestións que xerarán un debate e lles permitirá desenvolver o seu propio coñecemento sobre o ODS asociado.

Desta maneira, como resultado obtense tamén información sobre que temas preocupan ás mozas e mozos participantes, para poder profundar despois nas aulas e ofrecer soporte.

Como norma xeral, inclúese un apartado transversal a todas as aulas, enfocado no ODS5: igualdade de xénero. Considérase importante aproveitar a oportunidade de concentrar aos mozos para transmitir a necesidade de tratar este tema, a realidade existente e que poden facer.

Segunda edición

 

 

Obxectivos
 • Concienciar sobre os retos actuais da sociedade e como afrontalos desde unha perspectiva responsable.
 • Xerar debate, espertar a curiosidade no alumnado cara cuestións que son transversais aos seus estudos e que lle servirán no súa futura actividade profesional.
 • Aproveitar o potencial da RSE para convertelo en valores, en conceptos comprensibles e atractivos para a xuventude.
 • Dar a coñecer que son os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e as súas implicacións ás novas xeracións.

En novembro de 2018 esta iniciativa regresou ás aulas galegas para integrar ás novas xeracións na alianza mundial dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable e a Axenda 2030. 

Nas sesións desenvolvidas en oito centros educativos das catro provincias galegas profundarase en catro dos ODS: ODS 5 Igualdade de xénero, ODS 8 Traballo decente e crecemento económico, ODS 9 Industria, innovación e infraestrutura; e ODS 12 Produción e consumo responsables.

Resultados primeira edición

Durante a primeira fase do proxecto, desenvolvida en novembro de 2017, un total de 200 alumnas e alumnos participaron nos talleres desenvolvidos. Os niveis educativos cos que se traballou son 2º ciclo de E.S.O, 2º ciclo de bacharelato e ciclos formativos. 

A posta en práctica da iniciativa obtivo resultados positivos, manifestado tanto pola implicación do alumnado como pola acollida dos propios centros.

Galería de imaxes

Edición 2018

Edición 2017

Noticias

Proxecto GEMCAT

imprimirCorreo electrónico

Contexto

O apoio ao desenvolvemento de políticas de emprego de calidade é un dos alicerces sobre os que se sustenta a política social da Unión Europea. En coherencia co eixe 4 do Programa de Cooperación Territorial Transfronteiriza para España e Portugal 2014-2020, o Proxecto de Xeración de Emprego de Calidade Transfronteirizo (GEMCAT) ten como un dos seus principais desafíos lograr un mercado de traballo en harmonía cun crecemento intelixente, sustentable e integrador, que poña o acento na creación de emprego e na redución da pobreza.

Para iso, promove a construción dun marco de cooperación institucional entre os Estados membros, que fomente a coordinación e a aproximación das políticas nacionais, así como a participación entre institucións, autoridades locais e autonómicas e interlocutores sociais.

Ámbito de actuación

O Proxecto de Xeración de Emprego de Calidade Transfronteirizo (GEMCAT) intervén en varias rexións do espazo de cooperación da fronteira hispano-portuguesa como son:

 • A Comunidade Autónoma de Galicia.
 • A Comunidade Autónoma de Castela e León abrangue as provincias fronteirizas e adxacentes, isto é, León, Zamora, Valladolid, Salamanca e Ávila.
 • A Comunidade Autónoma de Estremadura.
 • No territorio portugués o ámbito de actuación será a Rexión Norte, incluíndo Minho-Lima, Cávado e Grande Porto a través da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, o municipio de Braga e a Universidade do Porto.

Obxetivo

O proxecto GEMCAT ten como obxectivo principal mellorar a eficiencia das políticas públicas para a creación e o mantemento de emprego de calidade, a través da cooperación entre a cidadanía e as institucións. Os seus obxectivos específicos son:

 • Construír un marco de cooperación institucional que achegue resultados concretos e melloras tanxibles no mercado laboral transfronteirizo entre España e o Norte de Portugal.
 • Contribuír a crear un diálogo social nas rexións do espazo transfronteirizo entre España e o Norte de Portugal.
 •  Incorporar medidas de igualdade de oportunidades e a favor da conciliación, así como medidas de responsabilidade social empresarial nas empresas.

 

Actividades

 

 • Creación dun grupo de traballo permanente para o deseño de políticas públicas e de novos instrumentos normativos a favor da xeración de emprego de calidade.
 • Creación de mesas de diálogo social transfronteirizo nos sectores estratéxicos.
 • Organización dun foro anual de diálogo social transfronteirizo.

 

 • Elaboración dunha axenda de RSE transfronteiriza.
 • Creación dun programa para a inclusión da RSE nas pemes do espazo transfronteirizo.
 • Creación de RSE-Innolabs para a achega de solucións concretas aos desafíos da RSE.

 • Creación dun comité pluirrexional de traballo para análise da evolución demográfica.
 • Deseño dun conxunto de políticas públicas a favor da conciliación.
 • Celebración de convocatorias públicas transfronteirizas de premios para o recoñecemento a empresas pola implantación de políticas de conciliación e igualdade.

Ligazóns de interese

Noticias

Descargar Xunta PRO RSE 2018

imprimirCorreo electrónico

Instalador da ferramenta Xunta PRO RSE

Manual de uso Xunta PRO RSE

Guía rápida de uso Xunta PRO RSE

O correo electrónico para calquera dúbida á hora de descargar, instalar ou usar Xunta PRO RSE é Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..