• image

  PROXECTO GEMCAT

  Proxecto de Xeración de Emprego de Calidade Transfronteirizo

  Máis información

 • image

  XERACIÓN RESPONSABLE

  Achegamos a RSE ás persoas mozas de Galicia

  Consultar

 • image

  XUNTA PRO RSE

  Xa está dispoñible a última versión deste software gratuíto

  Descargar

 • image 

  BANCO DE IDEAS

  Que fas para ser máis responsable?

  Cubre o formulario

Cal é o nivel de benestar e saúde na túa empresa?

Banco de ideas


Cubre o formulario e comparte connosco as iniciativas responsables da túa empresa.

ver máis

Estratexia galega de RSE


Apostamos por unha Galicia máis igualitaria, máis responsable e competitiva.

ver máis

RSE-Innolab

Coñece a programación desta oficina de asesoramento en materia de responsabilidade social.

ver máis

Xunta PRO RSE

Xunta PRO RSE

Poñemos ao teu dispor esta ferramenta gratuíta para elaborar informes de sustentabilidade.

ver máis

Noticias destacadas

Máis novas

Publicacións RSE

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, elabora diferentes publicacións ao redor da responsabilidade social empresarial.

Apostamos por un tecido empresarial competitivo que tamén medre en valores, e o faga en todos os eidos da responsabilidade social. Por iso apoiamos as empresas, sobre todo pemes, dos sectores produtivos estratéxicos da nosa comunidade coa elaboración de guías que lles sirvan de axuda para aplicar a RSE no seu modelo de negocio.

Ver todas as publicacións

Uncategorised

GREG_RSE

imprimirCorreo electrónico

A Xunta de Galicia, organismo pioneiro a nivel nacional na aposta pola responsabilidade social empresarial, creou no ano 2012 o Grupo de Representación Empresarial Galego en materia de RSE, co fin de comunicar e sentar as bases de como facer RSE en Galicia.

Obxectivos do grupo
 • Posicionar as empresas galegas como un referente en RSE.
 • Afondar nos contidos prácticos da RSE.
 • Establecer as bases para a implantación a grande escala da RSE nas pemes.

Última reunión

En xullo de 2018, celebrouse a súa última reunión. A inauguración e benvida da mesma correu a cargo de Covadonga Toca Carús, Secretaria Xeral de Emprego. 

Durante a citada sesión, procedeuse á exposición do estado actual da responsabilidade social empresarial en Galicia, sempre destacando o papel do GREG_RSE e a súa axuda ao impulso da RSE na nosa comunidade. 

María Coutinho Villanueva, Subdirectora Xeral de Relacións Laborais, presentou a proposta de Funcionamento do Grupo e do Plan de Integración de Novas Empresas. Ambos documentos quedaron aprobados por unanimidade.

A reunión rematou co relatorio "Tendencias en integración da RSE no Modelo de Negocio e os Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS)", por parte de Enrique Sánchez Iniesta, profesional invitado. Trala ponencia, os membros do grupo debateron sobre a súa visión sobre o tema e as maneiras nas que as empresas poden integrar os ODS dentro da súa xestión. 

Os participantes nesta sesión foron os seguintes: Covadonga Toca Carús, Secretaria Xeral de Emprego; María Coutinho Villanueva, Subdirectora Xeral de Relacións Laborais; Isabel Cañas Landín, directora de Relacións Institucionais de Congalsa; Juan Carlos Rama Bermúdez, director de Recursos Humanos de Congalsa; Sonia González Somoza, directora de Persoas e RSC de CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas); Victoria Sánchez Jiménez, directora de Responsabilidade Social Corporativa e Comunicación do Grupo Calvo; Rafael Martínez Fernández, director de Recursos Humanos do Grupo Profand; David Veiga Moares, director xeral corporativo de Grupo Puentes; Encarni Leal Rodríguez, xestora de proxectos RSC de Hijos de Rivera; Carlos Piñeiro Aneiros, do departamento de RSC de Inditex; Marcela Domínguez Blanco, responsable de Relacións Laborais e Xestión de Persoas de R Cable y Telecomunicaciones; e María Llorente Ramos, do departamento de RSC e Relacións Institucionais de R Cale y Telecomunicaciones. 

Banco de ideas responsables

imprimirCorreo electrónico

Desde RSE Xunta de Galicia animamos ás empresas que fagan RSE a que a comuniquen. O obxectivo deste banco de ideas responsables é dobre. Por unha banda, é unha canle para que as empresas, entidades e organizacións galegas poidan dar a coñecer as accións que levan a cabo en materia de responsabilidade social e servir de exemplo ao resto. Por outra, informa a sociedade das accións responsables do tecido empresarial de Galicia.

Consulta de ideas rexistradas

Comparte a túa idea

Cubre o formulario

Boletín FIXA_RSE

imprimirCorreo electrónico

FIXA_RSE, o boletín informativo do Observatorio, constitúe unha publicación de referencia para as organizacións galegas interesadas en RSE e fai visibles as accións responsables que se poñen en marcha na comunidade e que fan real a RSE en Galicia.

 

Fixarse Nº13. Xaneiro 2019

Fixarse Nº12. Setembro 2018

Fixarse Nº11. Abril 2018

Fixarse Nº 10. Setembro 2017

Fixarse Nº 9. Febreiro 2017

Fixarse Nº 8. Setembro 2016

Fixarse Nº 7. Maio 2016

Fixarse Nº 6. Febreiro 2016

Fixarse Nº 5. Decembro 2015

Fixarse Nº 4. Setembro 2015

Fixarse Nº 3. Abril 2015

Fixarse Nº 2. Outubro 2014

Fixarse Nº 1. Xuño 2014

 

Informes de evolución

imprimirCorreo electrónico

O Observatorio Permanente da RSE de Galicia nace cunha dobre función: informativa e investigadora. Neste sentido, ofrécense datos e estatísticas sobre a materia na nosa comunidade. Froito deste traballo publícanse periodicamente informes de resultados sobre a forma na que as empresas galegas están incorporando os principios de responsabilidade social á súa xestión.

 

Informe de resultados 2016

Resumo de resultados. Novembro 2015

Resumo de resultados. Novembro 2013

Resumo de resultados. Maio 2013

Resumo de resultados. Novembro 2012

Resumo de resultados. Maio 2012

Resumo de resultados. Novembro 2011

Resumo de resultados. Maio 2011

Resumo de resultados. Novembro 2010

Resumo de resultados. Maio 2010

Resumo de resultados. Novembro 2009

Resumo de resultados. Maio 2009

Preguntas frecuentes

imprimirCorreo electrónico

A RSE debe ser voluntaria?

A RSE implica por definición adquirir un compromiso voluntario indo alén do cumprimento da lexislación vixente. En calquera caso, empézase a aceptar a necesidade de establecer certas regras e mecanismos para, por un lado, motivar a implantación da RSE nas empresas e, por outro, garantir que se fai de xeito adecuado.

A RSE obriga a empresa a incorrer en custos?

Moitas das actuacións poden precisar investimentos ou asumir algúns gastos adicionais. Con todo, hai moitos xeitos de definir unha estratexia de RSE e o seu enfoque non ten que supoñer necesariamente un gran esforzo financeiro. Polo tanto, á hora de deseñar e implantar unha estratexia de RSE as empresas deben escoller aquelas que ofrezan a mellor relación custo-beneficio.

Cal é a relación entre a RSE e o Desenvolvemento Sustentable?

O Desenvolvemento Sustentable é o proceso de crecemento e progreso que equilibra o alcance de obxectivos económicos, sociais e ambientais. A RSE é a achega empresarial a ese proceso.

Cales son os aspectos máis importantes da RSE nos que se debe centrar a miña empresa?

A RSE engloba a atención a cuestións ambientais, económicas, laborais e sociais, e todas deben ser atendidas de xeito integrado. Unha empresa non será verdadeiramente responsable se desatende calquera destas áreas. É preciso que a empresa identifique cales son os grupos de interese máis importantes (os que gardan maior relación con ela e poden ter unha maior influencia sobre ela, e viceversa) e as súas necesidades máis urxentes para orientar a definición e implantación da estratexia de RSE nesa dirección.

É igual a RSE nunha empresa grande ca nunha peme?

A RSE nas empresas dependerá de moitos parámetros: sector, tamaño, localización xeográfica... Deste xeito, non existen estratexias de RSE estandarizadas aplicables en calquera tipo de empresa. Aínda que as pemes conten con menos recursos para implantar a RSE, especialmente financeiros, as súas estratexias son igualmente valiosas e eficaces.

É importante certificar a RSE da empresa?

O importante é que o sistema sexa coherente e estea integrado na xestión cotiá da empresa e na súa estratexia global. A certificación dos sistemas de xestión moitas veces o único que xera é a necesidade de superar trámites administrativos que requiren investir tempo, esforzo e cartos sen que os beneficios obtidos a cambio sexan notables. Non obstante, podes botarlle un ollo aos estándares existentes relacionados coa materia na sección "Ferramentas".

Que é unha memoria de RSE?

A memoria de sustentabilidade é un documento onde se explica o compromiso coa RSE e as actuacións concretas desenvolvidas con cada grupo de interese nun determinado período. Descríbense as actuacións en materia ambiental e laboral, así como coa clientela e coas comunidades locais nas que a empresa traballa.

É o mesmo unha memoria de RSE ca un balance social?

O balance social é tamén un documento que resume as actuacións en materia de RSE da empresa, se ben cun determinado formato e baixo uns criterios concretos diferentes dos empregados na elaboración de memorias de RSE. Nalgunhas empresas, ademais, o balance social é un instrumento que vai máis aló da elaboración de información e comunicación sobre a RSE da empresa, xa que está pensado para ser utilizado na propia xestión e control da RSE, empregándoo no establecemento de obxectivos, o deseño e selección de actuacións e o control do cumprimento das metas fixadas.

É o mesmo unha memoria de RSE ca un relatorio de xestión?

Non. O relatorio de xestión adoita acompañar ás contas anuais que as empresas deben publicar de acordo coa normativa contable vixente (balance, a conta de resultados e memoria). Contén variables e indicadores financeiros, aínda que ás veces inclúa información non financeira relacionada co ambiente, o persoal, etc. Non obstante, o alcance dos temas de RSE nun relatorio de xestión é moi reducido.

Pode a miña empresa ser responsable se a miña clientela e entidades provedoras non o son?

A RSE na empresa debe alcanzar a toda a súa cadea de valor, desde a adquisición de materias primas ata os consumidores e usuarios. A responsabilidade da empresa empeza por implantarse no seu propio interior e debe estenderse a todas as entidades asociadas comercialmente.

Que diferenza existe entre a conformidade das memorias de RSE coa GRI e a seguridade de memorias de acordo coa norma AA1000?

A conformidade dunha memoria de RSE coas directrices do GRI supón que a memoria se elaborou seguindo a devandita guía e dando cumprimento aos seus requisitos formais pero non garante nin a calidade nin a veracidade da información contida pola memoria. Pola contra, a seguridade que se proporciona de acordo coa norma AA1000 garante que a información contida na memoria é veraz, pertinente e fiable e satisfai razoablemente as expectativas de información dos grupos de interese.

Que é o bo goberno corporativo?

Refírese fundamentalmente a asegurar a independencia das comisións máis importantes dos Consellos de Administración das empresas, informar con transparencia aos mercados, cumprir as normas sobre uso de información privilexiada, e garantir os dereitos de pequenos accionistas e quen os representa. Considérase o primeiro paso necesario para implantar a RSE na empresa.

Que é o investimento socialmente responsable?

O investimento socialmente responsables é aquel que permite ás persoas ou entidades investidoras combinar os seus obxectivos financeiros cos seus valores sociais, vinculados a ámbitos de xustiza social, desenvolvemento económico, paz e ambiente.

Que non é RSE?

Non se debe confundir a RSE con campañas de mellora de imaxe nin con actuacións puntuais de carácter ético ou solidario. As actividades de RSE deben estar vinculadas e integradas na actividade básica da empresa e a súa xestión diaria, ter unha vocación de permanencia e implicar o compromiso da alta dirección.

Que papel teño como traballador/a?

Os traballadores e as traballadoras poden xogar un papel moi importante na promoción da RSE e deben formar parte activa no deseño e implantación das estratexias de RSE das súas empresas.

Que tipo de actuacións de RSE poden xerar beneficios económicos?

No eido ambiental, as medidas de aforro nos consumos de auga, electricidade, etc. son mostras da obtención de beneficios sen case incorrer en custos. No ámbito social, un bo contorno de traballo, garantindo condicións óptimas de saúde e seguridade, pode reducir o absentismo e as baixas e mellorar a produtividade. De xeito similar, unha boa comunicación da RSE pode axudar a incrementar os ingresos e fidelizar á clientela.

Hai axudas económicas para facer RSE?

A Administración adoita ofrecer subvencións para fomentar políticas socialmente responsables nas empresas. Consulta o noso apartado "Axudas e incentivos".

Como implantar a RSE?

imprimirCorreo electrónico

Cando falamos de RSE debemos falar tamén de transversalidade e non de accións inconexas, polo que é importante deseñar un sistema de xestión. Isto require a identificación daqueles aspectos clave nos que a empresa se debe centrar para evitar ou solucionar os potenciais conflitos cos diversos grupos de interese e para lograr de xeito simultáneo a consecución de obxectivos económicos, ambientais e sociais.

De cara a controlar o progreso no cumprimento destes obxectivos, será preciso establecer un sistema de indicadores, podéndose para iso seguir o modelo proposto pola Global Reporting Initiative, que establece unhas pautas xerais para medir e comunicar a RSE. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pon ao dispor das empresas a ferramenta Xunta PRO-RSE para facilitar a implantación da RSE e elaborar as súas memorias de sustentabilidade.

Ademais, o Goberno galego puxo en marcha o programa Responsabilízate, que ten por obxectivo asesorar as pequenas e medianas empresas galegas en materia de RSE así como acompañalas na realización dun plan de acción en RSE e na posta en marcha das primeiras accións. Tamén convoca anualmente axudas para apoiar a obtención de certificacións en RSE e para favorecer a conciliación, o teletraballo e a igualdade.

Cómpre lembrar que á hora de levar a cabo a RSE é importante contar cos traballadores e traballadoras así como os seus/súas representantes sindicais. Estes deben manter un diálogo constante coa dirección e o persoal xestor da empresa, participar de xeito activo no deseño e implantación do sistema de xestión da RSE e recibir información clara, oportuna e veraz sobre os seus resultados.

Grupos de interese

imprimirCorreo electrónico

grupos de interese Xunta RSE

O termo grupo de interese (stakeholders) designa a todas as persoas, grupos ou organizacións que manteñen unha relación directa ou indirecta coa empresa; están dentro e fóra da empresa, e poden afectar ou ser afectadas polas actividades da empresa, positiva ou negativamente.

Aínda que varían en función da entidade, a continuación identificamos de xeito xenérico os principais grupos cos que unha empresa debe establecer un diálogo permanente.

Grupos de interese Aspectos a ter en conta
Administracións públicas Impostos (sobre o beneficio, IVE, etc.) e cumprimento coa lexislación.
Clientela Calidade, cumprimento de garantías, información e transparencia, atención e servizo postvenda.
Terceiro sector Acción social e voluntariado corporativo.
Persoal Condicións laborais xustas, salario adecuado ao esforzo, promoción e crecemento profesional, liberdade de asociación e dereitos de negociación, información e transparencia, igualdade de trato, horarios, seguridade e saúde laboral.
Provedores Condicións xustas nos contratos e colaboración.
Comunidades locais Creación de emprego así como integración e desenvolvemento rexional.
Competidores Competencia leal e políticas de sector ou gremio.
Accionistas Información e transparencia, maximización do valor da acción e o dividendo.
Entidades financeiras Solvencia e liquidez.
Medios de comunicación Información e transparencia.

Dimensións

imprimirCorreo electrónico

No seo da RSE distínguense dúas vertentes, unha interna e outra externa. Dentro da empresa, as prácticas socialmente responsables afectan fundamentalmente ao persoal e ao ambiente. Pola súa parte, a dimensión externa recolle as relacións da empresa coas comunidades, entidades asociadas comercialmente, provedoras e inversoras, clientela, ONG, así como a consideración do respecto polos dereitos humanos e das preocupacións ambientais globais.

 

Dimensión interna

 • Xestión de recursos humanos: investimento en programas de formación permanente do persoal, procura dunha maior diversidade, equilibrio entre traballo, familia e lecer ou garantía de igualdade para as mulleres.
 • Saúde e seguridade no traballo: tomar accións preventivas e asegurarse que todos e todas no seu posto de traballo coñecen os procedementos na materia.
 • Adaptación ao cambio: preservar a moral e motivación dos traballadores e das traballadoras, ter en conta os intereses e preocupacións de todas as persoas afectadas polos cambios ou ofertar cursos de reciclaxe profesional ao persoal se é necesario.
 • Ecoloxía interna: reducir as emisións e residuos, xestionando as fontes e seleccionando os recursos, apostar polo reciclado dos residuos e dos produtos fabricados, implicar a toda a organización no respecto ao contorno e impulsar a ecoeficiencia.

Dimensión externa

 • Comunidades locais: dar preferencia ás entidades provedoras locais, crear emprego, facer doazóns a ONG, poñer en marcha iniciativas sociais, deportivas, ambientais ou de cooperación ao desenvolvemento e voluntariado corporativo.
 • Provedores e clientes: implantar principios éticos na política de compras a entidades provedoras e en materia de comercialización e publicidade, así como nos dereitos dos consumidores e das consumidoras.
 • Desenvolvemento sustentable: informar sobre os aspectos ambientais e sociais contemplados no produto e/ou servizo, estendendo e compartindo as boas prácticas ao longo de toda a cadea de valor, implicando a provedores e clientes.
 • Códigos de conduta: en materia de dereitos humanos, condicións laborais e xestión ambiental a impoñer ás entidades comercialmente asociadas a ela.

Principios

imprimirCorreo electrónico

principios RSE Xunta

Voluntariedade

A adopción de políticas de RSE por parte das empresas é voluntaria, máis alá das súas obrigas legais.

Creación de valor

A RSE debe contribuír a xerar valor para todos os grupos de interese, o que repercutirá na mellora da empresa no medio e longo prazo.

Grupos de interese

A RSE oriéntase á satisfacción das expectativas e necesidades dos distintos grupos de interese (persoal, clientela, accionistas, provedores, ambiente, dereitos humanos...).

Transversalidade

As políticas de RSE deben involucrar a todos os niveis da empresa, todos os procesos produtivos e en todas as rexións onde desenvolva a súa actividade.

Adaptabilidade

As políticas de RSE deben estar adaptadas ao contexto e realidade da sociedade na que opera a empresa. Cómpre considerar as particularidades do contorno e tamén da natureza do negocio, o ámbito xeográfico de operación ou o tamaño empresarial.

Transparencia

Dar a coñecer aos diferentes grupos de interese, internos e externos, o labor que realiza a empresa nos diferentes ámbitos da súa actividade, co obxectivo de dar credibilidade e rigor á RSE.

Implicación do persoal

Promover a aprendizaxe e a formación, mellorando a organización do traballo, garantindo a igualdade de oportunidades e a inclusión social. O obxectivo é mellorar a creación de emprego e as condicións de traballo.

Ámbito interno e externo

A RSE trata de conseguir empresas economicamente rendibles, respectuosas co contorno e socialmente responsables, tanto no seu ámbito interno como no externo.

Xunta de Galicia
Turismo de Galicia
mapaches

betebet yeni giriş, uno de los sitios de apuestas de confianza, tiene una amplia gama de servicios de apuestas. Forma autorizada de servir a sus miembros. El sitio https://girisadresi.mobi/betebet/ el gobierno de Curazao Opera en nuestro país a través de medios legales.
- agario -nakliyat fiyatları çavuşoğlu evden eve nakliyat - agarioagario
sohbet hattıtelefonda sexbahsegel casino siteleri sex sohbetleri casino siteleri