Programa responsablízate

Axudando á competitividade das pemes galegas

Ser máis responsables social e ambientalmente beneficia e compete a todo tipo de empresas, non só ás grandes corporacións. As compañías líderes, as que contan con mellor reputación, xa teñen integrada a RSE nas súas estratexias dende hai tempo. Neste sentido, resulta clave a formación e o compromiso dos equipos directivos, que serán os encargados de implementala de maneira eficaz en todas as áreas de xestión.

A RSE como elemento estratéxico:

 • Aumenta a presión regulatoria en materia de ASG en ámbitos que, ata hai pouco, eran de carácter voluntario. As empresas deben prepararse para responder a estas demandas.
 • Os mercados de investimento e finanzamento inclínanse a favor de negocios que integren criterios ASG (Ambientais, Sociais e de Gobernanza).
 • Clientes, consumidores e sociedade xeral teñen cada vez unha maior sensibilización cara á responsabilidade das empresas.
 • As grandes organizacións establecen requirimentos ASG nas súas cadeas de valor, o que impulsa o posicionamento en sustentabilidade do tecido empresarial.

O PROGRAMA RESPONSABILÍZATE, é un plan de asesoramento GRATUÍTO dirixido ás pequenas e medianas empresas en materia de Responsabilidade Social Empresarial. Este inclúe ademais, o acompañamento na aplicación de medidas que fomenten a igualdade de oportunidades.

Obxectivos

 • Realizar un diagnóstico do estado actual e potencial das obrigas ASG/RSE nas pemes galegas, e dar aos participantes asesoramento e formación para que implementen e desenvolvan as súas propias actuacións.
 • Promover a incorporación das obrigas ASG/RSE nos diferentes modelos de negocio, para que esta repercuta positivamente nos resultados empresariais e na visión dos seus respectivos grupos de interese.

Beneficiarios

Poderán participar no programa tanto pemes como persoas traballadoras autónomas, que teñan radicado o seu domicilio social ou que conten con algún centro de traballo en Galicia. Ademais, deben cumprir os seguintes requisitos:

 1. Ter polo menos unha persoa traballadora por conta allea.
 2. Non superar os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou ter un balance anual inferior a 43 millóns de euros.
 3. Non ser entidades sen ánimo de lucro.

Documentación necesaria

 • Formulario normalizado (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320B&ano=2021&numpub=1&lang=gl)
 • Copia da escritura de constitución, estatutos ou documentos análogos da empresa solicitante, de tratarse dunha persoa xurídica, que acredite o seu domicilio social e potestade da persoa que actúa e que asina a solicitude.
 • Autorización para a comprobación dos seguintes datos:
  • DNI/NIE solicitantes ou DNI/NIE persoa representante
  • NIF empresa solicitante
  • Vida laboral de todos os códigos da conta de cotización da empresa solicitante dos 30 días inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude.

Servizos

 • Análise do estado, potencial competitivo e situación da RSE na empresa.
  • Analizarase a fase de implantación na que se atopa a RSE na compañía, partindo do estudo do modelo de negocio e analizando todas as funcións e procesos que forman parte da cadea de valor.
 • Asesoramento e formación.
  • Impartirase un módulo formativo en liña que, a través de unidades temáticas específicas, permitirá ás empresas coñecer as claves da RSE e a súa aplicación en distintos ámbitos da xestión.
  • As empresas poderán participar en formacións conxuntas impartidas por expertos nacionais nas distintas materias que compoñen a RSE.
  • Tamén contarán con xornadas de formación e asesoramento personalizadas, que favorecerán o desenvolvemento dunha folla de roteiro específico para cada empresa.
 • Definición do Plan de Acción en RSE para as pemes, implantación das primeiras accións e seguimento do seu desenvolvemento.
  • A partir do informe de diagnose e da formación impartida, definirase a metodoloxía para a elaboración dun plan individualizado de acción en RSE, e implantará un mínimo do 20% das accións previstas no mesmo.
 • Centro de atención personalizado RSE.

Selo

As empresas que participen no programa e superen correctamente todas as fases, poderán obter un selo de empresa responsabilízate, este identificará a aquelas empresas comprometidas que forman parte da Comunidade. Trátase por tanto dun elemento de visibilidade e fidelización.

“Posicionamento, diferenciación e xeración de confianza entre os consumidores”

Para xerar maior confianza entre os consumidores e outros grupos de interese e posicionar os seus produtos e servizos e os atributos das súas empresas como responsables

Para poder optar á concesión do selo Responsabilízate por primeira vez, será necesario cumprir cos seguintes requisitos:

 • Ser admitido como beneficiario do programa Responsabilízate.
 • Estar rexistrado no portal Xunta-Pro RSE e completar polo menos o cuestionario de auto diagnóstico.
 • Colaborar coa fase de diagnóstico do programa, achegando información relevante para a análise do estado actual da sustentabilidade na empresa.
 • Completar a totalidade dos módulos formativos do curso en liña “Fundamentos ASG para empresas” e participar en 5 horas de asesoramento personalizado co/a técnico RSE.
 • Contar cun plan de acción en materia de sustentabilidade en proceso de implantación á finalización do programa.
 • A dirección da empresa deberá asinar e publicar o seu compromiso con:
  • O desenvolvemento sustentable, os Dereitos Humanos e a Axenda 2030.
  • A execución do plan de acción acordado á finalización do programa Responsabilízate, así como o seu seguimento e mellora continua.
  • A integración continuada da sustentabilidade e a RSE na estratexia e procesos da organización.
  • O impulso do diálogo e o coñecemento das expectativas dos grupos de interese.
  • O fomento da transparencia e a comunicación.

A obtención do selo terá unha duración de dous anos, tras os cales deberá procederse á súa renovación realizando as seguintes accións:

 • Presentación dun Plan de sustentabilidade actualizado.
 • Presentación dunha memoria de resultados de accións de Plans de sustentabilidade de períodos anteriores.
 • Firma de renovación do compromiso coa implantación da sustentabilidade por parte da dirección.

 

Preguntas frecuentes

Onde se presenta a documentación?

Se xa se presentaron anteriormente os documentos acreditativos da sociedade (escritura de constitución, estatutos e documentos análogos da empresa solicitante) cópre volver a presentalos?

Non é necesario volver presentalos, só tes que identificar o momento e o órgano administrativo ante o que se presentou con anterioridade.

O solicitante pode opoñerse a que a Administración comprobe os datos: DNI/NIE solicitante e persoa representante, NIF empresa solicitante e Vida laboral de todos os códigos da conta de cotización da empresa?

Si. No caso de que a persoa interesada se opoña á consulta, deberán indicalo na casilla correspondente habilitada no formulario correspondente e achegar os documentos.

Hai un número de prazas limitadas para acceder ao programa?

Si, o número de prazas máximo segundo a dispoñibilidade orzamentaria, que virá determinada pola contía de adxudicación do contrato de servizos do programa Responsabilízate. Unha vez cuberto o número de prazas máximo, pecharase a inscrición, o que será comunicado a través da páxina web https://rse.xunta.gal e da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Que resultados finais vai ter a empresa?

Vai ter os coñecementos e ferramentas necesarias para xestionar de maneira eficaz a RSE e así mellorar a calidade e competitividade do seu modelo produtivo a través da aplicación de criterios de eficiencia, sustentabilidade e igualdade de oportunidades.

Que tipo de ferramentas son necesarias para xestionar eficazmente a RSE?

Cada empresa ten unhas necesidades específicas, polo que o programa inclúe un plan de asesoramento persoalizado para cada entidade. Algunhas das ferramentas máis comúns e que a maioría de organizacións necesitarían poderían ser: Plan de igualdade, código ético ou a medición da pegada de carbono, entre outros.

A formación é certificada?

Efectivamente, as persoas que reciban a formación outorgaráselles unha Certificación acreditativa do programa formativo.

Como se acredita que a empresa participou neste programa e recibiu a formación e instrumentos necesarios para xestionar de maneira eficaz a RSE?

Todas as empresas que participen recibirán o Selo responsabilízate.

Téñense en conta os estándares GRI?

Utilízanse diversos estándares, entre eles o GRI.

Cal é a duración aproximada do programa?

Depende da dispoñibilidade das empresas, o conxunto da actuación é de 18 meses como máximo. Adaptarase o ritmo ás necesidades e dispoñibilidade de cada empresa.