Que é Responsabilízate?

 

Responsabilízate ofrece asesoramento 100 % gratuíto destinado a apoiar as pemes e microempresas do tecido empresarial galego na súa transformación cara modelos de negocio ambiental, social e economicamente sostibles. As entidades beneficiarias reciben acompañamento integral, formación e servizos de consultoría gratuítos por parte dun grupo de expertos para desenvolver iniciativas adaptadas ás súas necesidades, recursos e prioridades. 

O programa ofrece:

 • Análise de estado, potencial competitivo e situación da sostibilidade da empresa.
 • Formación en liña “Fundamentos ASG para empresas” (15 horas).
 • Asesoramento e formación personalizados.
 • Definición dun plan de acción, acompañamento na implantación das primeiras accións e seguimento.

As empresas que completan o programa reciben o Selo Responsabilízate; as entidades posuidoras deste selo sitúanse como as primeiras en avanzar cara a un novo concepto de peme e microempresa sustentable, responsable, comprometida cos valores ASG e adiantada ás tendencias normativas.

Beneficiarios

Poderán participar no programa tanto pemes como persoas traballadoras autónomas, que teñan radicado o seu domicilio social ou que conten con algún centro de traballo en Galicia. Ademais, deben cumprir os seguintes requisitos:

 1. Ter polo menos unha persoa traballadora por conta allea.
 2. Non superar os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou ter un balance anual inferior a 43 millóns de euros.
 3. Non ser entidades sen ánimo de lucro.

Documentación necesaria

 • Formulario normalizado (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320B&ano=2023&numpub=1)
 • Copia da escritura de constitución, estatutos ou documentos análogos da empresa solicitante, de tratarse dunha persoa xurídica, que acredite o seu domicilio social e potestade da persoa que actúa e que asina a solicitude.
 • Autorización para a comprobación dos seguintes datos:
  • DNI/NIE solicitantes ou DNI/NIE persoa representante
  • NIF empresa solicitante
  • Vida laboral de todos os códigos da conta de cotización da empresa solicitante dos 30 días inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude.

Preguntas frecuentes

Onde se presenta a documentación?

Se xa se presentaron anteriormente os documentos acreditativos da sociedade (escritura de constitución, estatutos e documentos análogos da empresa solicitante) cópre volver a presentalos?

Non é necesario volver presentalos, só tes que identificar o momento e o órgano administrativo ante o que se presentou con anterioridade.

O solicitante pode opoñerse a que a Administración comprobe os datos: DNI/NIE solicitante e persoa representante, NIF empresa solicitante e Vida laboral de todos os códigos da conta de cotización da empresa?

Si. No caso de que a persoa interesada se opoña á consulta, deberán indicalo na casilla correspondente habilitada no formulario correspondente e achegar os documentos.

Hai un número de prazas limitadas para acceder ao programa?

Si, o número de prazas máximo segundo a dispoñibilidade orzamentaria, que virá determinada pola contía de adxudicación do contrato de servizos do programa Responsabilízate. Unha vez cuberto o número de prazas máximo, pecharase a inscrición, o que será comunicado a través da páxina web https://rse.xunta.gal e da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Que resultados finais vai ter a empresa?

Vai ter os coñecementos e ferramentas necesarias para xestionar de maneira eficaz a RSE e así mellorar a calidade e competitividade do seu modelo produtivo a través da aplicación de criterios de eficiencia, sustentabilidade e igualdade de oportunidades.

Que tipo de ferramentas son necesarias para xestionar eficazmente a RSE?

Cada empresa ten unhas necesidades específicas, polo que o programa inclúe un plan de asesoramento persoalizado para cada entidade. Algunhas das ferramentas máis comúns e que a maioría de organizacións necesitarían poderían ser: Plan de igualdade, código ético ou a medición da pegada de carbono, entre outros.

A formación é certificada?

Efectivamente, as persoas que reciban a formación outorgaráselles unha Certificación acreditativa do programa formativo.

Como se acredita que a empresa participou neste programa e recibiu a formación e instrumentos necesarios para xestionar de maneira eficaz a RSE?

As empresas que pasen por todas as fases do programa recibirán o Selo Empresa Responsabilízate.

Téñense en conta os estándares GRI?

Utilízanse diversos estándares, entre eles o GRI.

Cal é a duración aproximada do programa?

Depende da dispoñibilidade das empresas, o conxunto da actuación é de 18 meses como máximo. Adaptarase o ritmo ás necesidades e dispoñibilidade de cada empresa.