Estratexia Galega de RSE 2023-2025

Desde a Xunta de Galicia quérese avanzar cara unha Galicia igualitaria, responsable e competitiva, na que empresas e administración traballen cara a unha sociedade responsable e un desenvolvemento sustentable, no contexto dos retos globais; unha Galicia como espazo de oportunidades para un desenvolvemento social, ambiental e económico responsable, baseado na colaboración dos axentes públicos e privados e dos grupos de interese.

No marco do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 desenvólvese a Estratexia Galega de RSE 2023-2025, a través da cal se busca promover que as empresas galegas se desenvolvan atendendo de forma equilibrada ás variables económicas, ambientais, sociais e de bo goberno, así como ás demandas dos seus grupos de interese para construír unha Galicia de futuro.

Por que se desenvolve esta estratexia?

Nun contexto global no que cada vez é máis importante a resposta conxunta da sociedade, empresas e institucións no impulso a un mundo mellor, resulta imprescindible adaptarse ás novas necesidades para garantir un desenvolvemento sustentable, favorecer a competitividade das empresas, aliñar as organizacións cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable e a Axenda 2030 e, en definitiva, promover unha sociedade máis igualitaria e integradora, que consiga reducir as desigualdades e mellorar a calidade de vida e a conservación da contorna.

En Galicia, as empresas máis innovadoras, líderes nos seus mercados e comprometidas co planeta e a sociedade, están a desenvolver políticas e estratexias responsables. Por iso, as prioridades desta estratexia inclúen a promoción de comportamentos responsables voluntarios, que vaian máis alá da lexislación vixente, e o impulso do compromiso nos ámbitos económico, ambiental, social e de bo goberno entre as empresas, a administración e os grupos de interese. A través dela integraranse condutas responsables nas estratexias e políticas da administración autonómica e favorecerase un diálogo aberto e transparente.

En resumo, será o elemento clave para impulsar a creación de valor compartido na comunidade.

Consulta aquí o documento completo


 

 

Obxectivos

Empresa

Situar os valores e principios da responsabilidade social empresarial na axenda das empresas galegas como mecanismos para impulsar a súa competitividade, produtividade e crecemento.

Obxectivos:

Transformación dos modelos de negocio

Apoiar a transformación estratéxica das empresas galegas para que poidan crear modelos de negocio ou actividades que lles permitan aproveitar as oportunidades na transición cara a unha economía sustentable e dixital.

Bo goberno e transparencia

Formar, sensibilizar e apoiar ás empresas para mellorar os seus sistemas de transparencia e Bo Goberno corporativo de forma que as empresas poidan anticiparse ás esixencias do mercado, responder á presión regulamentaria e acceder a novas fontes de financiamento.

Atracción e desenvolvemento do talento

Desenvolver unha contorna de traballo inclusivo, diverso e seguro que permita ás empresas galegas contar co talento necesario para a transición a unha economía dixital e sustentable e facer fronte ao aumento de regulación en materia laboral.

Solucións de impacto social e ambiental

Impulsar que as empresas se orienten á procura de solucións innovadoras aos retos do desenvolvemento sustentable, con atención ao seu impacto social e ambiental.

Sociedade de futuro

Contar cunha estratexia de responsabilidade social empresarial aberta, compartida e coñecida por todos os grupos de interese, que permita crear sinerxías a través da escoita e da colaboración entre empresas, administración e sociedade civil.

Obxectivos:

Competencias para o futuro

Formar unha forza laboral capacitada para afrontar os retos dunha economía dixital e sustentable e poñer o seu talento en contacto co tecido empresarial.

Sensibilización e consumo responsable

Fomentar un consumo responsable e hábitos de vida sustentables como parte dunha nova cultura que enlace o progreso dunha sociedade e a calidade de vida dos seus cidadáns co respecto á contorna e as persoas.

Alianzas e participación

Fomentar redes de colaboración que faciliten o intercambio de experiencias e coñecemento entre empresas e permitan crear un diálogo fluído e constante con outros axentes da sociedade galega.

Coñecemento da RSE

Xerar unha mobilización que permita a incorporación de máis empresas á estratexia de RSE e ofrecer aos consumidores unha ferramenta de confianza para elixir produtos con criterios sustentables.

Administración pública

Impulsar unha xestión responsable e exemplarizante nas políticas, plans e programas da administración, particularmente desde os organismos competentes en materia de emprego.

Obxectivos:

Papel exemplarizante da Administración

Implantar as mellores prácticas en materia de RSE dentro da organización da Administración de modo que sirva de exemplo e permita impulsar a acción ás empresas do seu territorio.

Formación e sensibilización do capital humano na administración

Os profesionais públicos adquiren a sensibilidade, os coñecementos e competencias necesarios para liderar a transformación dos sistemas sociais e produtivos cara a unha economía sustentable e dixital.

Fomento da compra pública responsable

Fomentar as boas prácticas sustentables e innovadoras nos provedores locais e facilitar a chegada ao mercado de novos produtos e servizos baseados en criterios de sustentabilidade.