Estratexia Galega de RSE 2019-2021

Desde a Xunta de Galicia quérese avanzar cara unha Galicia igualitaria, responsable e competitiva, na que empresas e administración traballen cara a unha sociedade responsable e un desenvolvemento sustentable, no contexto dos retos globais; unha Galicia como espazo de oportunidades para un desenvolvemento social, ambiental e económico responsable, baseado na colaboración dos axentes públicos e privados e dos grupos de interese.

No marco do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 desenvólvese a Estratexia Galega de RSE 2019-2021, a través da cal se busca promover que as empresas galegas se desenvolvan atendendo de forma equilibrada ás variables económicas, ambientais, sociais e de bo goberno, así como ás demandas dos seus grupos de interese para construír unha Galicia de futuro.

Por que se desenvolve esta estratexia?

Nun contexto global no que xurdiron diversas iniciativas para impulsar o traballo das empresas en busca de solucións para unha sociedade mellor, resulta imprescindible adaptarse ás novas necesidades empresariais e sociais, para garantir un desenvolvemento sustentable, impulsar a competitividade das empresas, aliñar as organizacións cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable e a Axenda 2030 e, en definitiva, favorecer unha sociedade máis igualitaria e integradora, que consiga reducir as desigualdades e mellorar a calidade de vida e a conservación da contorna.

En Galicia, as empresas máis innovadoras, líderes nos seus mercados e comprometidas co planeta e a sociedade, están a desenvolver políticas e estratexias responsables. Podemos destacar as compañías do Grupo de Representación Empresarial Galego en materia de RSE, que consideran a responsabilidade social empresarial como clave na súa estratexia.

Por iso, as proridades desta estratexia inclúen a promoción de comportamentos responsables voluntarios, que vaian máis alá da lexislación vixente, e o impulso do compromiso nos ámbitos económico, ambiental, social e de bo goberno entre as empresas, a administración e os grupos de interese. A través dela integraranse condutas responsables nas estratexias e políticas da administración autonómica e favorecerase un diálogo aberto e transparente.

En resumo, será o elemento clave para impulsar a creación de valor compartido na comunidade.

Obxectivos
 • Mellorar a competitividade de pemes e grandes empresas a través da responsabilidade social empresarial.
 • Facilitar a xestión da RSE nas empresas.
 • Impulsar un emprego de calidade, atendendo á diversidade e á igualdade
 • Mellorar a formación e coñecemento da RSE no tecido empresarial.
 • Recoñecer aquelas iniciativas empresariais referentes no eido da responsabilidade social empresarial.
 • Divulgar o contexto global da sustentabilidade.
 • Impulsar unha Galicia máis sustentable de futuro coa responsabilidade social empresarial como elemento diferencial.

Retos estratéxicos

Empresas con valores

Modelos de xestión responsable

Impulsar a inclusión de criterios RSE na estratexia das organizacións, e favorecer modelos de goberno éticos garantes da sustentabilidade a longo prazo e da confianza dos grupos de interese:

 • Apoio a empresas, autónomos, cooperativas e outras entidades de economía social para a elaboración de plans de RSE
 • Inclusión de criterios nas convocatorias de axudas para a valoración positiva das empresas solicitantes
 • Fomento de proxectos relacionados coa RSE nas empresas comerciais
 • Programa de acompañamento das grandes empresas do Grupo Galego de Representación Empresarial en RSE (GREG_RSE) para impulsar a RSE en pemes
 • Desenvolvemento de actividades que promovan as iniciativas de colaboración entre entidades de economía social e empresas en materia de RSE

Bo goberno e transparencia

Impulsar a transparencia nas empresas como sinal de identidade das organizacións responsables, e como instrumento para obter unha maior confianza da empresa nos seus grupos de interese:

 • Transparencia mediante o reporte de información non financeira, mediante o impulso ás empresas galegas para que publiquen informes de sustentabilidade, proporcionándolles ferramentas tales como XUNTA PRO-RSE
 • Fomento de boas prácticas no eido da sustentabilidade nos niveis directivos das empresas galegas, e da elaboración e implantación de códigos éticos e de conducta

Formación e sensibilización na empresa

Fomentar a formación e sensibilización en materia de RSE como piar fundamental para cambiar a forma de actuar de maneira responsable e sustentable.

 • Formación en RSE dirixida a persoas traballadores das empresas galegas en xeral así como a sectores específicos, estratéxicos, e emerxentes da economía galega, con uso das TICs

Innovación, dixitalización, novas ferramentas e investimento sustentable

Impulsar a RSE no sector TIC e nas empresas da economía dixital, favorecer a inversión sustentable e unha transformación responsable das empresas envoltas en procesos de dixitalización

 • Transformación Dixital Sustentable das empresas
 • Promoción da creación de focos de emprendemento con visión responsable (Rede de aceleradoras) coma un espazo de concentración da actividade innovadora dos sectores estratéxicos e desenvolvemento da innovación focalizada na industria. Así como a Promoción do investimento socialmente responsable (ISR), especialmente nas relacións entre emprendedores e investidores

Boas prácticas laboral, igualdade e diversidade

Favorecer un emprego de calidade, que contribúa a unhas mellores condicións laborais, a una maior capacitación e a xeración dun entorno que fomente a xeración de oportunidades de inserción e a igualdade neste ámbito

 • Acadar unhas relacións laborais modernizadas baseadas na RSE e inclusión da RSE na negociación colectiva
 • Certificacións de Plans de Igualdade e outras medidas de igualdade nas empresas galegas. Emprego en igualdade
 • Impulso da diversidade e a non discriminación co obxectivo de acadar a inclusión das persoas con discapacidade, e outros colectivos en risco de exclusión social, LGTBI. Emprego inclusivo
 • Apoio a empresas para adopción de boas prácticas na conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Emprego conciliador
 • Promoción da saúde, da seguridade e do benestar no traballo mediante a acreditación das empresas como empresa segura, saudable e sustentable, promovendo programas de actividade física nas empresas galegas (Programa Emprega Saudable)

Boas prácticas ambientais

Impulsar a compatibilidade entre a actividade e desenvolvemento económico e o respecto polo medio ambiente, promovendo boas prácticas ambientais entre as organizacións e favorecendo un uso responsable dos recursos naturais

 • Apoio a empresas que adquiran melloras tecnolóxicas para o aforro, depuración e uso eficiente da auga, e a diminución do consumo enerxético
 • Asesoramento técnico para que as empresas melloren a súa xestión das emisións contaminantes
 • Promoción da economía circular entre as empresas galegas como alternativa para un modelo de produción responsable
Sociedade con valores

Crecemento económico sustentable en base á capacidade da sociedade

Favorecer o desenvolvemento dun crecemento económico sustentable mediante o fomento do emprendemento socialmente responsable e a capacitación de novos profesionais.

 • Desenvolvemento de programas destinados á posta en contacto estudantes coa RSE, facilitando prácticas en empresas así como apoio á mocidade no desenvolvemento de proxectos emprendemento innovadores (Xeración Responsable)
 • Incorporación de contidos vinculados á RSE nos programas de formación e capacitación profesional destinados a persoas que estean desempregadas

Consumo sustentable na sociedade

Sensibilizar, concienciar, facilitar e facer partícipe á sociedade da relevancia do desenvolvemento de boas de consumo

 • Impulso do consumo de produtos responsables, mediante iniciativas como o desenvolvemento de campañas sobre a importancia de adquirir hábitos de consumo axeitados e produtos con menores impactos sobre a contorna. Presenza en feiras alimentarias nas que se promova o consumo responsable

Alianzas entre empresas e a sociedade para un desenvolvemento sustentable

Impulsar a colaboración entre axentes para favorecer a creación de valor compartido e difundir na sociedade os principios e valores da RSE

 • Rede de empresas galegas RSE (Grupo de Representación Empresarial en RSE (GREG_RSE) (Programa Responsabilízate, Proxecto GEMCAT)

Difusión da RSE

Difundir na comunidade os principios e valores da RSE e poñer en valor as iniciativas desenvolvidas dentro do noso tecido económico.

 • Convocatoria premios RSE Galicia
 • Elaboración e difusión de materiais e ferramentas (guías metodolóxicas, estudos, informes, etc.) que permitan incrementar o coñecemento xeral sobre a RSE. Dinamización da web rse.xunta.gal e as redes sociais. Banco de ideas RSE
 • Dinamización do Observatorio Galego da RSE
 • Networking RSE
 • Creación da Marca Galega de RSE
Administración con valores

Integración dos Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS), e da Axenda 2030, como elemento marco nas políticas, plans e programas da Xunta de Galicia

Fomento da contratación e compra pública responsable

Actuacións en materia de Contratación Pública Innovadora (CPI) con criterios sustentables, potenciando mercados a través de incorporación de bens ou servizos innovadores