Grupos de interese

grupos de interese Xunta RSE

O termo grupo de interese (stakeholders) designa a todas as persoas, grupos ou organizacións que manteñen unha relación directa ou indirecta coa empresa; están dentro e fóra da empresa, e poden afectar ou ser afectadas polas actividades da empresa, positiva ou negativamente.

Aínda que varían en función da entidade, a continuación identificamos de xeito xenérico os principais grupos cos que unha empresa debe establecer un diálogo permanente.

Grupos de interese Aspectos a ter en conta
Administracións públicas Impostos (sobre o beneficio, IVE, etc.) e cumprimento coa lexislación.
Clientela Calidade, cumprimento de garantías, información e transparencia, atención e servizo postvenda.
Terceiro sector Acción social e voluntariado corporativo.
Persoal Condicións laborais xustas, salario adecuado ao esforzo, promoción e crecemento profesional, liberdade de asociación e dereitos de negociación, información e transparencia, igualdade de trato, horarios, seguridade e saúde laboral.
Provedores Condicións xustas nos contratos e colaboración.
Comunidades locais Creación de emprego así como integración e desenvolvemento rexional.
Competidores Competencia leal e políticas de sector ou gremio.
Accionistas Información e transparencia, maximización do valor da acción e o dividendo.
Entidades financeiras Solvencia e liquidez.
Medios de comunicación Información e transparencia.