Que é?

O termo responsabilidade social empresarial (RSE) fai referencia ao bo goberno da empresa, a unha xestión ética e sustentable e, máis amplamente, ao conxunto de compromisos de carácter voluntario que unha empresa adquire para xestionar os seus impactos no ámbito laboral, social, ambiental e económico, facendo isto compatible co obxectivo financeiro tradicional de obtención do máximo beneficio.

A RSE non debe ser entendida nin como un comportamento altruísta por parte da empresa nin como un instrumento publicitario para mellorar a súa imaxe, senón como unha forma de xestión da empresa que implica a súa colaboración coa sociedade, incorporando as preocupacións desta como parte da súa estratexia de negocio e asumindo o compromiso de dar conta das súas actuacións coa adecuada transparencia.

Definición de partida
Non existe unha única definición de responsabilidade social empresarial, polo que se adoita tomar de partida a establecida pola Comisión Europea no seu Libro Verde para Fomentar un marco europeo para a RSE das empresas, do 18 de xullo de 2001. Di así: a RSE é un concepto a través do cal a empresa integra de forma voluntaria as preocupacións sociais e ambientais nas súas operacións de negocio e nas súas relacións cos grupos de interese. Engade que ser socialmente responsable non significa cumprir as obrigas xurídicas, senón tamén ir más aló investindo máis no capital humano, na contorna e nas relacións cos interlocutores.