Que é?

Enténdese por sostibilidade empresarial o modelo de xestión integral e a longo prazo que pretende acadar o crecemento sostible, ético e equilibrado dunha entidade, mediante a integración plena da dimensión económica, social e medioambiental en cada estratexia, proceso e elemento da súa cadea de valor. Isto incide na totalidade da súa cultura organizacional e na consecución de mellores índices de benestar laboral, así como a mellora e o avance das condicións económicas, sociais e medioambientais da comunidade e territorio no que se integre.

A sostibilidade social empresarial é aquela parte da sostibilidade empresarial que integra plenamente na xestión e funcionamento da entidade as seguintes dimensións de actuación:

- Interna: factores relativos á igualdade de trato e oportunidades entre homes e mulleres, a igualdade de xénero, a igualdade de retribución por un traballo do mesmo valor, a conciliación da vida privada e a vida laboral, a formación e o desenvolvemento das capacidades do seu persoal, o traballo saudable e seguro ou as medidas contra a violencia e o acoso que inciden na consecución de mellores índices de benestar laboral.

- Externa: factores que, en virtude do principio de solidariedade e compromiso coas comunidades e contornas nas que se insiren, favorecen o desenvolvemento local e a cohesión social e territorial.

Definición de partida