Información básica sobre protección de datos persoais

  • Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria.
  • Finalidades do tratamento Dar de alta á persoa interesada como subscritor do boletín da Xunta de Galicia en materia de responsabilidade social empresarial e manter a relación coa mesma a través do envío de comunicacións periódicas.
  • Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
  • Destinatarios dos datos Empregamos a ferramenta Mailchimp para o envío deste boletín. 
  • Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
  • Información adicional  https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais