Inscrición

Pincha aquí para cubrir o formulario normalizado na sede da Xunta.

As empresas que desexen ser beneficiarias de Responsabilízate deberán cumprir os seguintes requisitos:

 • Ser peme ou persoa traballadora autónoma.
 • Ter radicado domicilio social en Galicia ou contar con algún centro de traballo en Galicia.
 • Ter polo menos unha persoa traballadora por conta allea.
 • Non superar os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou ter un balance anual inferior a 43 millóns de euros.
 • Non ser entidade sen ánimo de lucro.

Que documentación debo aportar?

 • Copia da escritura de constitución, estatutos ou documentos análogos da empresa solicitante, de tratarse dunha persoa xurídica, que acredite o seu domicilio social e potestade da persoa que actúa e que firma a solicitude.
 • Autorización para a comprobación dos seguintes datos:
  • DNI/NIE solicitantes ou DNI/NIE persoa representante
  • NIF empresa solicitante
  • Vida laboral de todos os códigos de conta de cotización da empresa solicitante dos 30 días inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude.