RSE Xunta

Benestar dos recursos humanos

Descrición

O compromiso coa RSE de Promove, unha das empresas recoñecidas co Premio RSE Xunta de Galicia no ámbito de conciliación e igualdade, acompáñaos desde o comezo. Agora transmiten os seus valores a outras persoas emprendedoras, comunicando que outra forma de facer empresa é posible.

Saben que os recursos humanos son o activo máis importante da empresa e, co obxectivo de promover o benestar do equipo e a súa felicidade no ámbito empresarial, familiar e persoal; esta consultoría adaptou o traballo ás circunstancias persoais e familiares de cada un dos empregados e impulsou unha contorna agradable para xerar unha relación de confianza e colaboración entre as persoas que forman parte dela.

Aplicando os conceptos de empatía, solidariedade, confianza e responsabilidade no seu día a día, xunto con medidas clave, como flexibilidade horaria e espacial e traballo por obxectivos, acadaron a súa meta.

Impacto

Aumentou a calidade de vida profesional e persoal dos seus traballadores, o que repercute na calidade dos proxectos que están a desenvolver. Tamén se promoveu a fixación das persoas no territorio e o coidado de fillos e persoas dependentes. Por tanto, estas medidas non só favoreceron ao equipo, senón tamén á súa contorna, posto que a flexibilidade laboral permitiulles ter unha vida persoal máis activa, permitíndolles implicarse en maior medida nas actividades da familia e a comunidade. 

Empresa: Promove
Tamaño: 3 empregadas
Sector: Consultoría
Web: http://promoveconsultoria.com/

 

Bienestar de los recursos humanos

Descripción

El compromiso con la RSE de Promove, una de las empresas reconocidas con el Premio RSE Xunta de Galicia en el ámbito de la conciliación y la igualdad, los acompaña desde el comienzo. Ahora transmiten sus valores a otras personas emprendedoras, comunicando que otra forma de hacer empresa es posible. 

Saben que los recursos humanos son el activo más importante de la empresa y, con el objetivo de promover el bienestar del equipo y su felicidad en el ámbito empresarial, familiar y personal; esta consultoría adaptó su trabajo a las circunstancias personales y familiares de cada uno de los empleados e impulsó un entorno agradable para generar una relación de confianza y colaboración entre las personas que forman parte de ella. 

Aplicando los conceptos de empatía, solidaridad, confianza y responsabilidad en su día a día, junto con medidas clave, como flexibilidad horaria y espacial y trabajo por objetivos, alcanzaron su meta. 

Impacto

Aumentó la calidad de vida profesional y personal de sus trabajadores, lo que repercute en la calidad de los proyectos que están desarrollando. También se promovió la fijación de personas en el territorio y el cuidado de los hijos y personas dependientes. Por tanto, estas medidas no solo favorecieron al equipo, sino también a su entorno, puesto que la flexibilidad laboral les permitió tener una vida personal más activa, permitiéndoles implicarse en mayor medida en las actividades de la familia y la comunidad. 

Empresa: Promove
Tamaño: 3 empleadas
Sector: Consultoría
Web: http://promoveconsultoria.com/

 

Concerto Solidario de Nadal "Por eles"

Descrición

S4 é unha empresa cun claro obxectivo: mellorar a sociedade na que vivimos a través do seu traballo. Por iso, organiza dende o ano 2012 o Concerto Solidario "Por eles", coa fin de recadar fondos e doalos integramente a unha organización sen ánimo de lucro.

Este concerto nace no contexto da crise económica, a cal aumentou a demanda no Banco de Alimentos de Ourense, unida ao desexo de colaborar con esta institución para darlle visibilidade á labor dos seus voluntarios.

Despois da primeira edición, en 2012, son xa cinco os concertos organizados por S4. En 2013 e 2014, o evento volveu ter lugar en Ourense, a favor da Asociación Española Contra o Cancro (AECC) e no ano 2016 foi celebrado a favor da AECC de Asturias e a Asociación Galbán de nenos con cancro de Oviedo.

Impacto

Na última edición, en decembro de 2017, asistiron máis de 1000 persoas e se recadaron un total de 10.620,24 euros, que foron doados integramente á Asociación Vigo contra o Cancro. Desta cantidade, o 90% é dedicado á investigación, en concreto ao Proxecto Requite; e o 10% restante, a realizar actividades  cos nenos de oncoloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro. 

Empresa: S4 Correduría de Seguros e Xerencia de Riscos

Sector: Seguros

Tamaño: 37 empregados

Web:  http://s4net.com/

 

Convención Motivacional

Descrición

Todos os anos S4 celebra una Convención Anual Empresarial na que se reúne todo o equipo co obxectivo de presentar resultados e planificar o seguinte exercicio. No ano 2017, ademais deste evento, celebraron no mes de setembro unha Convención Motivacional, na que se pretendía potenciar o traballo en equipo e as sinerxias entre departamentos, animar aos traballadores no último trimestre do ano para superar os obxectivos expostos e favorecer o intercambio de ideas e proxectos. 

Esta convención celebrouse en instalacións alleas ás da empresa, para favorecer a concentración dos empregados fora da súa zona de confort e a súa rutina habitual de traballo; e ademais se repartiron detalles personalizados para fomentar o sentimento de pertenza á organización. 

Impacto

Os resultados desta iniciativa tradúcense nun equipo más motivado, un incremento das vendas grazas á motivación no ámbito comercial e a posta en marcha de novas ideas que xurdiron tralo intercambio de puntos de vista entre departamentos. 

Empresa: S4 Correduría de Seguros e Xerencia de Riscos

Sector: Seguros

Tamaño: 37 empregados

Web: http://s4net.com/

 

Reto solidario rally Dakar 2018

Descripción

El Indupanel Dakar Team, equipo oficial del rally Dakar 2018, participó en una inciativa solidaria en las regiones de Puno (Perú) y Salta (Argentina), donde donaron una decena de equipos informáticos con fines educativos a 7 escuelas locales.

La empresa gallega Revertia cedió las computadoras procedentes del reacondicionamiento de equipos usados que realiza habitualmente y que cuenta con todas las garantías y licencias de uso para que los niños puedan utilizar este tipo de material y complementar su educación. 

En esta iniciativa solidaria también colaboró la ONG sudamericana "Un techo para mi país", que se encargó de repartir los 10 ordenadores entre los centros educativos, así como la correcta gestión y aprovechamiento del material en estas regiones. 

El Indupanel Dakar Team fue reconocido por la organización del Dakar por su apuesta solidaria. 

Impacto

Esta iniciativa cuenta con tres vertientes:

- Educación de calidad en regiones desfavorecidas. Se entregaron una decena de ordenadores a diferentes escuelas con el objetivo de facilitar la educación con herramientas tecnológicas que permitan un mejor desarrollo educativo.

- Fomento de la economía circular, evitando los residuos tecnológicos. Gracias al reacondicionamiento de Revertia se evita la emisión de 192 kilos de CO2 por cada equipo informático.

- Acceso a nuevas tecnologías en países desfavorecidos. Los equipos informáticos serán empleados en diferentes proyectos comunitarios, educativos y sociales.

 

Empresa:Revertia/  Indupanel Dakar Team
Tamaño: 4 empleados
Sector: Informático / Deportes
Web: www.revertia.es /www.indupaneldakarteam.com

 

Reto solidario rally Dakar 2018

Descrición

O Indupanel Dakar Team, equipo oficial do rally Dakar 2018, participou nunha inciativa solidaria nas rexións de  Puno (Perú) e Salta (Arxentina), onde doou unha decena de equipos informáticos con fins educativos a 7 escolas locais. 

A empresa galega Revertia cedeu os computadores procedentes do reacondicionamiento de equipos usados  que realiza habitualmente e que contan con todas as garantías e licenzas de uso para que os nenos poidan utilizar este tipo de material e complementar a súa educación.

Nesta iniciativa solidaria tamén colaborou a a ONG suramericana “Un techo para mi país”, que se encargou de repartir os 10 ordenadores entre os centros educativos, así como da correcta xestión e aproveitamento do material nestas rexións.

O Indupanel Dakar Team foi recoñecido pola organización do Dakar pola súa aposta solidaria.

Impacto

Esta iniciativa conta con tres vertentes:

- Educación de calidade en rexións desfavorecidas. Entregáronse unha decena de ordenadores a diferentes escolas co obxectivo de facilitar a educación con ferramentas tecnolóxicas que permitan un mellor desenvolvemento educativo.

- Fomento da economía circular, evitando os residuos tecnolóxicos. Grazas ao reacondicionamento de Revertia evítase a emisión de 192 kilos de CO2 por cada equipo informático.

- Acceso a novas tecnoloxías en países desfavorecidos. Os equipos informáticos serán empregados en diferentes proxectos comunitarios, educativos e sociais. 

Empresa: Revertia / Indupanel Dakar Team
Tamaño: 4 empregados
Sector: Informático /Deportes
Web: www.revertia.es / www.indupaneldakarteam.com