Banco de ideas,

Benestar dos recursos humanos

Descrición

O compromiso coa RSE de Promove, unha das empresas recoñecidas co Premio RSE Xunta de Galicia no ámbito de conciliación e igualdade, acompáñaos desde o comezo. Agora transmiten os seus valores a outras persoas emprendedoras, comunicando que outra forma de facer empresa é posible.

Saben que os recursos humanos son o activo máis importante da empresa e, co obxectivo de promover o benestar do equipo e a súa felicidade no ámbito empresarial, familiar e persoal; esta consultoría adaptou o traballo ás circunstancias persoais e familiares de cada un dos empregados e impulsou unha contorna agradable para xerar unha relación de confianza e colaboración entre as persoas que forman parte dela.

Aplicando os conceptos de empatía, solidariedade, confianza e responsabilidade no seu día a día, xunto con medidas clave, como flexibilidade horaria e espacial e traballo por obxectivos, acadaron a súa meta.

Impacto

Aumentou a calidade de vida profesional e persoal dos seus traballadores, o que repercute na calidade dos proxectos que están a desenvolver. Tamén se promoveu a fixación das persoas no territorio e o coidado de fillos e persoas dependentes. Por tanto, estas medidas non só favoreceron ao equipo, senón tamén á súa contorna, posto que a flexibilidade laboral permitiulles ter unha vida persoal máis activa, permitíndolles implicarse en maior medida nas actividades da familia e a comunidade. 

Empresa: Promove
Tamaño: 3 empregadas
Sector: Consultoría
Web: http://promoveconsultoria.com/

 

Bienestar de los recursos humanos

Descripción

El compromiso con la RSE de Promove, una de las empresas reconocidas con el Premio RSE Xunta de Galicia en el ámbito de la conciliación y la igualdad, los acompaña desde el comienzo. Ahora transmiten sus valores a otras personas emprendedoras, comunicando que otra forma de hacer empresa es posible. 

Saben que los recursos humanos son el activo más importante de la empresa y, con el objetivo de promover el bienestar del equipo y su felicidad en el ámbito empresarial, familiar y personal; esta consultoría adaptó su trabajo a las circunstancias personales y familiares de cada uno de los empleados e impulsó un entorno agradable para generar una relación de confianza y colaboración entre las personas que forman parte de ella. 

Aplicando los conceptos de empatía, solidaridad, confianza y responsabilidad en su día a día, junto con medidas clave, como flexibilidad horaria y espacial y trabajo por objetivos, alcanzaron su meta. 

Impacto

Aumentó la calidad de vida profesional y personal de sus trabajadores, lo que repercute en la calidad de los proyectos que están desarrollando. También se promovió la fijación de personas en el territorio y el cuidado de los hijos y personas dependientes. Por tanto, estas medidas no solo favorecieron al equipo, sino también a su entorno, puesto que la flexibilidad laboral les permitió tener una vida personal más activa, permitiéndoles implicarse en mayor medida en las actividades de la familia y la comunidad. 

Empresa: Promove
Tamaño: 3 empleadas
Sector: Consultoría
Web: http://promoveconsultoria.com/

 

Reto solidario rally Dakar 2018

Descrición

O Indupanel Dakar Team, equipo oficial do rally Dakar 2018, participou nunha inciativa solidaria nas rexións de  Puno (Perú) e Salta (Arxentina), onde doou unha decena de equipos informáticos con fins educativos a 7 escolas locais. 

A empresa galega Revertia cedeu os computadores procedentes do reacondicionamiento de equipos usados  que realiza habitualmente e que contan con todas as garantías e licenzas de uso para que os nenos poidan utilizar este tipo de material e complementar a súa educación.

Nesta iniciativa solidaria tamén colaborou a a ONG suramericana “Un techo para mi país”, que se encargou de repartir os 10 ordenadores entre os centros educativos, así como da correcta xestión e aproveitamento do material nestas rexións.

O Indupanel Dakar Team foi recoñecido pola organización do Dakar pola súa aposta solidaria.

Impacto

Esta iniciativa conta con tres vertentes:

- Educación de calidade en rexións desfavorecidas. Entregáronse unha decena de ordenadores a diferentes escolas co obxectivo de facilitar a educación con ferramentas tecnolóxicas que permitan un mellor desenvolvemento educativo.

- Fomento da economía circular, evitando os residuos tecnolóxicos. Grazas ao reacondicionamento de Revertia evítase a emisión de 192 kilos de CO2 por cada equipo informático.

- Acceso a novas tecnoloxías en países desfavorecidos. Os equipos informáticos serán empregados en diferentes proxectos comunitarios, educativos e sociais. 

Empresa: Revertia / Indupanel Dakar Team
Tamaño: 4 empregados
Sector: Informático /Deportes
Web: www.revertia.es / www.indupaneldakarteam.com

 

Reto solidario rally Dakar 2018

Descripción

El Indupanel Dakar Team, equipo oficial del rally Dakar 2018, participó en una inciativa solidaria en las regiones de Puno (Perú) y Salta (Argentina), donde donaron una decena de equipos informáticos con fines educativos a 7 escuelas locales.

La empresa gallega Revertia cedió las computadoras procedentes del reacondicionamiento de equipos usados que realiza habitualmente y que cuenta con todas las garantías y licencias de uso para que los niños puedan utilizar este tipo de material y complementar su educación. 

En esta iniciativa solidaria también colaboró la ONG sudamericana "Un techo para mi país", que se encargó de repartir los 10 ordenadores entre los centros educativos, así como la correcta gestión y aprovechamiento del material en estas regiones. 

El Indupanel Dakar Team fue reconocido por la organización del Dakar por su apuesta solidaria. 

Impacto

Esta iniciativa cuenta con tres vertientes:

- Educación de calidad en regiones desfavorecidas. Se entregaron una decena de ordenadores a diferentes escuelas con el objetivo de facilitar la educación con herramientas tecnológicas que permitan un mejor desarrollo educativo.

- Fomento de la economía circular, evitando los residuos tecnológicos. Gracias al reacondicionamiento de Revertia se evita la emisión de 192 kilos de CO2 por cada equipo informático.

- Acceso a nuevas tecnologías en países desfavorecidos. Los equipos informáticos serán empleados en diferentes proyectos comunitarios, educativos y sociales.

 

Empresa:Revertia/  Indupanel Dakar Team
Tamaño: 4 empleados
Sector: Informático / Deportes
Web: www.revertia.es /www.indupaneldakarteam.com