Autodiagnóstico Emprega Saudable

Páxina 1 de 10

ESTRATEXIA E COMPROMISO DA DIRECCIÓN
Existe na empresa/organización unha política empresarial en materia de promoción da saúde no traballo?Campo obligatorio
A Dirección está comprometida e apoia de forma activa a política de promoción da saúde no traballo e iniciativas relacionadas?Campo obligatorio
IMPLICACIÓN DAS PERSOAS E COMUNICACIÓN
Hai unha canle de comunicación entre empresa e persoa traballadora onde poidan expresar os seus puntos de vista e necesidades?


Campo obligatorio
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Existen accións de responsabilidade social na empresa?Campo obligatorio
MEDICIÓN DA SAÚDE E O BENESTAR
Establecéronse ferramentas de medición ou cóntase con indicadores vinculados á saúde das persoas empregadas?


Campo obligatorio
REDUCIÓN DO TABAQUISMO
Que accións contempla a empresa para fomentar a redución do consumo de tabaco entre as persoas traballadoras?


Campo obligatorio
FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA
Cal é a política de promoción da actividade física na empresa?


Campo obligatorio
IMPULSO Á ALIMENTACIÓN SAUDABLE
A empresa ofrece información sobre hábitos de alimentación saudable?Campo obligatorio
ACTUACIÓNS EN SAÚDE
Ten a empresa actuacións en saúde orientadas a colectivos de maior risco ou especialmente sensibles?Campo obligatorio
CONTROL DO ESTRÉS E RISCOS PSICOSOCIAIS
Realiza a empresa accións encamiñadas a mellorar a xestión do estrés e o descanso?Campo obligatorio
Realiza a empresa avaliacións que identifican os factores de risco psicosociais?
Campo obligatorio
COMPROMISOS E CERTIFICACIÓNS
Adquiriuse algún dos seguintes compromisos ou a empresa conta con algunha das seguintes certificacións?Campo obligatorio
Completa os teus datos de contacto e recibe a Guía “Emprega Saudable”
Campo obligatorio
Campo obligatorio
Campo obligatorio
Campo obligatorio