Permiso retribuído para acompañar ao médico aos fillos

Descrición

Posibilitar a asistencia ás consultas médicas dos fillos menores de 8 anos, cando non impliquen gravidade (entendendo esta como hospitalización ou ben intervención cirúrxica que só precise repouso) por un período máximo de 16 horas anuais, non acumulables. O obxecto desta medida é a disposición de maior tempo do que establece o ET e o convenio colectivo de aplicación para o mellor coidado e atención dos/das menores, así como permitir unha mellor conciliación da vida laboral e familiar.

A busca constante de recoñecemento independente (EFQM 500+; ISO 9001, 27001, 14000) fíxonos abrazar o modelo e certificado de Empresa Familiarmente Responsable en maio de 2009 para poñer en valor o noso compromiso coas persoas que fan posible esta realidade empresarial.

Impacto

Incremento positivo da valoración xeral de calidad de vida no traballo (enquisa anual realizada na compañía) e na taxa de rotación non desexada, descenso da taxa de absentismo, oportunidade de conciliación, incremento do sentimiento de pertenza.

Empresa: Grupo Femxa
Sector: Formación
Tamaño: 220 empregados
Web: www.cursosfemxa.es