Información básica sobre protección de datos persoais

  • Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria.
  • Finalidades do tratamento Tramitar a súa solicitude para a descarga do software gratuíto Xunta ProRSE.
  • Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
  • Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
  • Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
  • Información adicional  https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais